Generalforsamling 2019

Der indkaldes til Generalforsamling mandag d. 4 februar 2019, kl. 19:00 i klubhuset (FDF huset, Bregentvedvej 47, 4690 Haslev).

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsegebyr for det efterfølgende år
 5. Behandling af indkomne forslag (Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest mandag d. 28/1 via thomasfpetri@gmail.com)
 6. Valg jævnfør vedtægterne af:
  1. Formand (lige år)
  2. Kasserer (ulige år)
  3. Medlemmer til bestyrelsen
  4. Suppleanter til bestyrelsen
  5. Revisorer
  6. Revisorsuppleanter
  7. Valg til faste udvalg
 7. Eventuelt

Yderligere information gives på Haslev Cyklemotions lukkede Facebook gruppe.