Der indkaldes hermed til generalforsamling tirsdag d. 4 februar 2020, kl. 19:30 i klubhuset (FDF huset, Bregentvedvej 47, 4690 Haslev).

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år
 5. Behandling af bestyrelsens fremsatte forslag til vedtægtsændringer. Se nedenfor.
 6. Behandling af indkomne forslag
  Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forinden.
 7. Valg jf. vedtægterne af:
  1. Formand
   Thomas Petri – villig til genvalg
  2. Medlemmer til bestyrelsen
   Henrik Mathiasen – villig til genvalg
   Finn Fleron – villig til genvalg
  3. Suppleanter til bestyrelsen
   Teit Honore
   Henrik Skyum
  4. Revisor
   Ebbe Jensen
  5. Revisorsuppleant
   Torben Nellemann
  6. Valg til faste udvalg
 8. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer og baggrund herfor

Forslag 1:
En formålsændring er en vedtægtsændring og skal som sådan godkendes af generalforsamlingen med 2/3 flertal.

Bestyrelsen stiller forslag til ændring af vedtægterne:
§ 2 Foreningen har til formål at skabe gode og sunde rammer omkring cykelmotion, og anser det for sin væsentligste opgave at skabe stor bredde indenfor cykelmotion.

Ændres til:
§ 2 Foreningen har til formål at skabe bredde samt gode og sunde rammer omkring cykelmotion. Gennem kørsel på hold og i grupper samt andre sociale aktiviteter at fremme medlemmernes motion, sundhed og sociale kompetencer.

Baggrund:
Faxe Kommune giver ”Folkeoplysende Foreninger” mulighed for at søge tilskud til dækning af forskellige omkostninger. Derfor har bestyrelsen søgt om at Haslev Cykelmotion kan blive ”Folkeoplysende”. Det er blevet godkendt med følgende betingelser fra Kultur og Fritid, Faxe Kommune:
”Jeres formål tydeligere understreger sociale og fællesskabsmæssige perspektiver”
Udover muligheden for at kunne søge tilskud i Faxe Kommune, mener bestyrelsen at disse ændringer i sig selv er vigtige og skal være en del af værdierne og vedtægterne for klubben.

Forslag 2:
Vores Bank, Nykredit, har påpeget at Haslev Cykelmotion er en forening og der derfor ikke fremgår ”tegningsregler” i Erhvervsstyrelsen. Nykredit betinger foreninger, at der i deres vedtægter HELT KLART OG TYDELIGT fremgår hvem der TEGNER foreningerne.

Derfor foreslår bestyrelsen følgende ændring af vores vedtægter.
§ 9.3 Det er enten formanden, næstformanden eller kassereren, der repræsenterer foreningen i alle forhold.

Ændres til:
§ 9.3 Foreningen tegnes af enten formanden, næstformanden eller kassereren.

Dette er en ren omformulering og vil ikke have nogen praktisk betydning.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen