Indkaldelse til ordinær generalforsamling Haslev Cykelmotion

Tirsdag d. 6. Februar 2024 kl 19:30

FDF-Huset, Bregentvedvej 42, 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forinden. Mail: thomasfpetri@gmail.com
 6. Valg jf. vedtægterne af:
  1. Formand (lige år); Thomas Petri
  2. Medlemmer til bestyrelsen; Henrik Mathiasen, Finn Fleron
  3. Suppleanter til bestyrelsen;
  4. Revisor; Ebbe Jensen
  5. Revisorsuppleant;
  6. Valg til faste udvalg
 7. Eventuelt

Ad punkt 6.6:

Vi skal bruge nye folk til både aktivitets- og festudvalg, så overvej om ikke det kunne være noget for dig.
Festudvalget står for at arrangere div. sociale arrangementer såsom klubfester, spisning i forbindelse med enkelstart, Nytårsarrangementet osv.
Aktivitetsudvalget står for overordnet planlægning af diverse trænings- og klubture, f.eks som vi tidligere har haft til Hallandsåsen, Hartzen og Mallorca. Derudover andre længere fællesture i løbet af sæsonen.

Festudvalget indtil generalforsamlingen:
Sanne Honoré, Gitte Hartmann, Connie Thestrup og Torben Nellemann

Holdkaptajner indtil generalforsamlingen:
Hold 1: Tommy Nielsen, Thomas Søderberg
Hold 2: Tabita Hartmann-Hansen, Johnny Andersen
Hold 3: Mikael Bøgeskov, Henrik Mathiasen, Torben Nellemann
Hold 4: Bent Steenbjerg Jensen
Hold 5: Gitte Fyhn Hartmann, Bente Noer Larsen, Bent Stenbjerg
Onsdagshold: Ole Thystrup, Allan Østergaard