Indkaldelse til ordinær generalforsamling Haslev Cykelmotion

Tirsdag d. 7. Februar 2023 kl 19:30

FDF-Huset, Bregentvedvej 42, 4690 Haslev

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bemærk: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forinden.
 6. Valg jf. vedtægterne af:
  1. Kasserer (ulige år); Claus Hansen
  2. Medlemmer til bestyrelsen; Tabita Hartmann-Hansen
  3. Suppleanter til bestyrelsen; Henrik Mortensen og Bente Noer Larsen
  4. Revisor; Ebbe Jensen
  5. Revisorsuppleant; Torben Nellemann
  6. Valg til faste udvalg
 7. Eventuelt

Ad punkt 6.6:
Festudvalget:
Sanne Honoré, Gitte Hartmann, Connie Thestrup og Torben Nellemann

Holdkaptajner:
Hold 1: Tommy Nielsen, Thomas Søderberg
Hold 2: Tabita Hartmann-Hansen, Johnny Andersen
Hold 3: Mikael Bøgeskov, Henrik Mathiasen, Torben Nellemann
Hold 4: Bent Steenbjerg Jensen
Hold 5: Gitte Fyhn Hartmann, Bente Noer Larsen, Bent Stenbjerg
Onsdagshold: Ole Thystrup, Allan Østergaard