NAVN OG HJEMSTED

§ 1 Foreningens navn er HASLEV CYKELMOTION. Foreningens hjemsted er Faxe Kommune. Foreningen er stiftet den 14. januar 1997

FORMÅL

§ 2 Foreningen har til formål at skabe bredde samt gode og sunde rammer omkring cykelmotion.
Gennem kørsel på hold og i grupper samt andre sociale aktiviteter at fremme medlemmernes motion, sundhed og sociale kompetencer.

MEDLEMSSKABER

§ 3 Foreningen er medlem af DANMARKS CYKEL UNION.

BETINGELSER FOR MEDLEMSSKAB

§ 4.1 Enhver person kan optages i HASLEV CYKELMOTION, med mindre der er forhold, der giver en motiveret begrundelse, som er til hinder herfor.

§ 4.2 Ingen kan betragte sig som medlem med dertil hørende rettigheder, før det fastsatte kontingent er betalt. Ved indmeldelse skal opgives navn, adresse, E-mail adresse, telefonnummer og fødselsdato. Det påhviler medlemmet at meddele adresseændring. Det påhviler medlemmet at gøre sig bekendt med foreningens vedtægter, som kan findes på klubbens hjemme.

UDMELDELSE OG UDELUKKELSE

§ 5.1 Såfremt kontingent for det nye år ikke er betalt jf. § 6.3, er medlemmet at betragte som udmeldt.

§ 5.2 Bestyrelsen kan til enhver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar.

KONTINGENTER

§ 6.1 Kontingentets størrelse og indmeldelsesgebyr gældende for alle aldersgrupper, såvel aktive som passive medlemmer, fastsættes af generalforsamlingen.

§ 6.2 Kontingent opkræves for 1 år ad gangen forud for alle medlemmer.

§ 6.3 Kontingent for året skal være indbetalt senest 1. februar Ved indbetaling efter denne dato skal der betales nyt indmeldelsesgebyr.

GENERALFORSAMLING INDKALDELSE,

DAGSORDEN OG VALG

§ 7.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle foreningens anliggender.

§ 7.2 Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

§ 7.3 Adgang til generalforsamlingen har alle foreningens aktive og passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, samt personer som foreningens bestyrelse ønsker at indbyde.

§ 7.4 Stemmeret har alle, som har været medlem af foreningen i mindst 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde

§ 7.5 Valgbare er de i § 7.4 nævnte personer. Dog skal alle valgte til bestyrelsen være fyldt 18 år.

§ 7.6 Den ordinære generalforsamling skal indkaldes med mindst 14 dages varsel via klubbens hjemmeside og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal stemmeberettigede medlemmer

§ 7.7 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt og være formanden i hænde senest 7 dage forinden.

§ 7.8 Den ordinære generalforsamling skal have mindst følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent og stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år.
 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse samt fremlæggelse af budget for det kommende år.
 4. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr for det efterfølgende år
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg jf. vedtægterne af:
  1. Formand (lige år)
  2. Kasserer (ulige år)
  3. Medlemmer til bestyrelsen
  4. Suppleanter til bestyrelsen
  5. Revisorer
  6. Revisorsuppleanter
  7. Valg til faste udvalg
 7. Eventuelt

§ 7.9 Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved relativt flertal. Ved personvalg gælder almindeligt flertal. Til vedtægtsændringer kræves en majoritet på 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 7.10 Ved personvalg skal afstemningerne være skriftlige. Der kan dispenseres fra denne regel, såfremt det viser sig, at kun en person er bragt i forslag.

§ 7.11 Årligt vælges 2 bestyrelsessuppleanter, en revisor samt en revisorsuppleant.

§ 7.12 Bestyrelsen vælges som nævnt i § 9.1.

§ 7.13 Generalforsamlingen kan nedsætte de udvalg, der skønnes nødvendige. Generalforsamlingen kan videregive denne kompetence til foreningens bestyrelse. Kompetence og valgperiode for disse udvalg fastlægges på den generalforsamling, hvor disse nedsættes.

§ 7.14 Der føres beslutningsreferat fra generalforsamlingen, som underskrives af generalforsamlingens dirigent. Senest 14 dage efter generalforsamlingen tilsendes dette referat alle bestyrelsesmedlemmer.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE OG AFHOLDELSE

§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder dette påkrævet, eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom. En sådan anmodning skal være bilagt forhandlingsemne/dagsorden.

§ 8.2 Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes senest 14 dage efter modtagelsen af en sådan anmodning og indvarsles senest 8 dage før via klubbens hjemmeside. Der skal udfærdiges referat som nævnt for den ordinære generalforsamling i § 7.14.

FORENINGENS LEDELSE KONSTITUERING, VALG OG HÆFTELSE

§ 9.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for en 2-årig periode på generalforsamlingen, som nedenfor nævnt:

 • Lige år: Formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.
 • Ulige år: Kassereren og 1 bestyrelsesmedlem.

§ 9.2 Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær. Foreningens daglige ledelse forestås af den på generalforsamlingen valgte bestyrelse. Bestyrelsen er forpligtet til at foreningen drives som en helhed, der lever op til foreningens formål. Bestyrelsen er som sådan ansvarlig for, at foreningen drives på et økonomisk forsvarligt grundlag.

§ 9.3 Foreningen tegnes af enten formanden, næstformanden eller kasseren.

§ 9.4 Såvel foreningens medlemmer som bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede gældsforpligtelse, for hvilken foreningen alene hæfter med sin respektive formue

§ 9.5 Foreningen kan kun købe eller sælge fast ejendom efter forudgående generalforsamlingsvedtagelse.

§ 9.6 Bestyrelsen har bemyndigelse til at ansætte lønnet medhjælp til løsning af særlige opgaver.

§ 9.7 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 9.8 Bestyrelsen afholder møder efter behov og er kun beslutningsdygtig, når mindst en over halvdelen, er til stede. Indkaldelse til bestyrelsesmøder sker skriftligt på foranledning af formanden/næstformanden senest 10 dage før.

§ 9.9 Sekretæren drager omsorg for, at der udarbejdes et beslutningsreferat fra bestyrelsesmøderne. Referatet sendes til bestyrelsesmedlemmerne senest 14 dage efter hvert møde.

§ 9.10 Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg efter behov, valg til faste udvalg (1 år ad gangen) vælges på generalforsamlingen, Ad Hoc udvalg nedsættes efter behov

REGNSKAB REVISION OG FREMLÆGGELSE

§ 10.1 Foreningens regnskabsår er perioden 1. januar til 31. december. Kassereren skal senest 3 uger inden afholdelse af foreningens generalforsamling afgive driftsregnskab og status for det aktuelle regnskabsår til revisoren.

§ 10.2 Revisoren udfører almindelig bilagsrevision af foreningens regnskaber, afstemmer regnskab og kassebeholdning. Revisoren og/eller foreningens bestyrelse kan foretage uanmeldt kasseeftersyn:

§ 10.3 Det reviderede regnskab skal forelægges for bestyrelsen senest to uger forinden generalforsamlingen og herefter fremlægges til godkendelse på generalforsamling, som nævnt i § 7.8 stk. 3.

VEDTÆGTSÆNDRINGGER

§ 11.1 Nærværende vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling, hvor der jf. § 7.9, er 2/3 flertal af de afgivne stemmer for dette.

ÆRESMEDLEMMER

§ 12.1 Som æresmedlemmer kan indstilles enhver person, der har gjort et stort og uegennyttigt arbejde for foreningen. Enhver indstilling skal skriftligt forelægges bestyrelsen, som herefter kan indstille vedkommende til udnævnelse på førstkommende generalforsamling.

FORENINGENS OPHØR

§ 13.1 Foreningen kan kun opløses, såfremt dette vedtages på en generalforsamling med et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer, og disse udgør mindst halvdelen af samtlige stemmeberettigede medlemmer af foreningen.

§ 13.2 Forslag til opløsning af foreningen skal opføres som et selvstændigt punkt på dagsordenen, og skal i forvejen udsendes til alle foreningens medlemmer til orientering.

§ 13.3 Såfremt foreningen ikke kan opløses som nævnt i § 13.1, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, og tidligst 4 uger efter den ordinære generalforsamling. På denne ekstraordinære generalforsamling kan en opløsning vedtages, såfremt der opnås et flertal på mindst 4/5 af de afgivne stemmer.

§ 13.4 I tilfælde af opløsning af forening tilfalder foreningens eventuelle formue, rekvisitter mv. DCU Motion.

Vedtaget på generalforsamlingen den 14. januar 1998.

Ændret på generalforsamling den 14. november 2001.

Ændret på generalforsamling den 28. februar 2006.

Ændret på generalforsamling den 3. februar 2009.

Ændret på generalforsamling den 7. februar 2012.

Ændret på generalforsamling den 3. februar 2014.

Ændret på generalforsamling den 7. februar 2017.